خاطرات شهدا

تقسیم کار

نزدیک عید بود و موقع خانه تکانی. ابراهیم به هر کس کاری داد. همه باید کمک می کردند. این طوری فشار هم به یک نفر نمی آمد، مادر هم خیلی خوشحال بود. خانه که تمیز شد، رفت سراغ کوچه. بچه های کوچه را جمع کرد. هر کدام قسمتی را باید جارو می زدند. این تقسیم کار در همه ی کارهایش رعایت می شد. کارهای سخت را هم خودش انجام می داد.

28
تقسیم کار
28

نزدیک عید بود و موقع خانه تکانی. ابراهیم به هر کس کاری داد. همه باید کمک می کردند. این طوری فشار هم به یک نفر نمی آمد، مادر هم خیلی خوشحال بود. خانه که تمیز شد، رفت سراغ کوچه. بچه های کوچه را جمع کرد. هر کدام قسمتی را باید جارو می زدند. این تقسیم کار در همه ی کارهایش رعایت می شد. کارهای سخت را هم خودش انجام می داد.