خاطرات شهدا

تلاش

خمپاره به شکمش خورده بود. پانزده روز بود که در بیمارستان شریعتی بستری بود. آن قدر راه می رفت و به مجروحان سر می زد که تصمیم گرفتند به خانه بیاورندش. در خانه مواظبش بودند. آنجا هم آرام نمی نشست. کمک مادر نان می پخت، ظرف می شست. خیلی هم نماند، زود برگشت منطقه.

74
تلاش
74

خمپاره به شکمش خورده بود. پانزده روز بود که در بیمارستان شریعتی بستری بود. آن قدر راه می رفت و به مجروحان سر می زد که تصمیم گرفتند به خانه بیاورندش. در خانه مواظبش بودند. آنجا هم آرام نمی نشست. کمک مادر نان می پخت، ظرف می شست. خیلی هم نماند، زود برگشت منطقه.