فراخوان ملی جایزه ادبی یوسف(داستان کوتاه دفاع مقدس)
«خاطرات جنگ گنجینه تمام نشدنی برای آیندگان است.»
(مقام معظم رهبری)

پر کردن فیلد های با علامت # ضروری می باشد.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید
لطفا سال تولد را وارد کنید
لطفا تحصبلات را وارد کنید
لطفا همراه را وارد کنید
لطفا آدرس را وارد کنید
داستان شما شما جز کدام یک از موارد زیر می باشد
لطفا متن داستان را تایپ کرده یا از قسمت ارسال فایل ، متن را ارسال کنید.