خاطرات شهدا

سه برادر

سه برادر با هم هماهنگ بودند .هم داخل خانه و هم بیرون از آن.با هم سرکار می رفتند. بعد تظاهرات و فعالیت های سیاسی، آخر هم جبهه و شهادت.  ابراهیم شهید شد، عبدالله مفقودالاثر، حبیب را هم پس از نه سال تکه ای از استخوان هایش را به همراه پلاک برای خانواده اش آوردند.

72
سه برادر
72

سه برادر با هم هماهنگ بودند .هم داخل خانه و هم بیرون از آن.با هم سرکار می رفتند. بعد تظاهرات و فعالیت های سیاسی، آخر هم جبهه و شهادت.  ابراهیم شهید شد، عبدالله مفقودالاثر، حبیب را هم پس از نه سال تکه ای از استخوان هایش را به همراه پلاک برای خانواده اش آوردند.