نام: ابراهیم
نام خانوادگی: اسکندری شهرکی
نام پدر: یدالله
تاریخ تولد: 1341/2/1
تاریخ شهادت: 1362/12/17
محل شهادت: عملیات خیبر
وصیتنامه

زندگینامه