109
نام: ابراهیم نام خانوادگی: برمکی نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 62/12/11 محل شهادت: جزیره مجنون