نام: ابراهیم
نام خانوادگی: ضیائی شهرکی
نام پدر: امیر
تاریخ تولد: 1339/4/9
تاریخ شهادت: 1362/9/15
محل شهادت: جبهه شرهانی
وصیتنامه

زندگینامه