نام: ابراهیم
نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 1336/3/3
تاریخ شهادت: 1361/8/15
محل شهادت: عین خوش
وصیتنامه

زندگینامه