164
نام: اسلام نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: نعمت الله تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1360/7/24 محل شهادت: آبادان