188
نام: اسماعیل نام خانوادگی: نیازی شهرکی نام پدر: چراغعلی تاریخ تولد: 1344/8/2
تاریخ شهادت: 1362/12/7 محل شهادت: عملیات خیبر