193
نام: برجعلی نام خانوادگی: علی بابایی شهرکی نام پدر: حسنعلی تاریخ تولد: 1319/10/10
تاریخ شهادت: 1365/11/17 محل شهادت: سیستان و بلوچستان