181
نام: بیژن نام خانوادگی: قهرمان شهرکی نام پدر: اسفندیار تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 1362/12/30 محل شهادت: طلاییه