نام: تیمور
نام خانوادگی: شاهرخ شهرکی
نام پدر: ذبیح الله
تاریخ تولد: 1346/7/6
تاریخ شهادت: 1362/12/19
محل شهادت: عملیات خیبر
وصیتنامه

زندگینامه