227
نام: تیمور نام خانوادگی: شاهرخ شهرکی نام پدر: ذبیح الله تاریخ تولد: 1346/7/6
تاریخ شهادت: 1362/12/19 محل شهادت: عملیات خیبر