184
نام: جهانگیر نام خانوادگی: پناهنده شهرکی نام پدر: عوضعلی تاریخ تولد: 1338/1/10
تاریخ شهادت: 1361/1/18 محل شهادت: خرمشهر