168
نام: حسین نام خانوادگی: امیرخوانی شهرکی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1345
تاریخ شهادت: 1367/1/22 محل شهادت: منطقه فاو