نام: حفیظ الله
نام خانوادگی: ندیمی شهرکی
نام پدر: فرج الله
تاریخ تولد: 1339
تاریخ شهادت: 1359/9/13
محل شهادت: سوسنگرد
وصیتنامه

زندگینامه