305
نام: حیدر نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: حجت الله تاریخ تولد: 1347/1/2
تاریخ شهادت: 1364/12/24 محل شهادت: عملیات والفجر8
وصیتنامه

بسم الله الرحمن الرحیم یاایهاالذین امنواهل ادلکم تجاره تنجیکم من عذاب الیم وتومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون (آیه 9 تا11 سوره صف) خدایاخودت میدانی که مابرای چه قیام می کنیم،خدایاتوخودت آگاه هستی که چه کسی حق است وچه کسی باطل،خدایاخدایا توشاهد وناظری که چگونه گلهای این گلستان پرپرمی شوند،خدایاتوشاهد وناظری که چگونه مردم گلهایشان پرپرشده اماباز ایستادگی کردند وخدایا توشاهدی که نیت های سپاه اسلام چیست وچه آرزوئی ازتودارند،فقط آرزوی شهادت درراه توومقبول درگاه توبودن راخواستارند،شهادتی که ائمه اطهار(علیهم السلام)آنرااز توخواستاربودند،شهادتی که علمای اعلام وانبیای الهی آنراخواستاربودندوتوای خواهروبرادرم ماهم بایداین آرزورا ازخدابخواهیم وبخواهیم که مارادرراه خودش وبرای رضای خودش به شهادت برساند که مقبول حضرت باری تعالی باشد.به قول امام شهادت ارثی است که ازائمه اطهاربه مارسیده وبااین حال شاهدهستیم که حتی کودکانی که تازه حرف شهادت راشنیده اندآنهاهم شهادت راآرزومی کنند،پس ماهم بایدشهادت راآرزو کنیم چراکه این دنیا دنیای نیرنگ است،دنیای فریب دادن،فریب خوردن،دروغ گفتن،غیبت کردن وتهمت زدن است،دنیایی که مملواست گناهان شهوانی مملواست ودنیادردست ابرجنایتکاران بوده وهستوخداوند مارا خلق کرده که ماراامتحان کند ببیند که آیاکدامیک ازمااهل مبارزه هست،مبارزه باهمان جهاداکبرکه می نشیننند وبه ناموس مردم حرفهای زشت می زنندوبه آنها نگاه می کنند رااهمیت دهندبخصوص شهربانی،ژاندارمری وکمیته همه این مسائل دست به دست هم بدهندوحل کنندونگذارند دل خانواده های شهدااز دیدن این گونه موارد بسوزدمسئولین بالا اگربرای جائی مسئول انتخاب می کنید که رهبری آنجارابه عهده بگیرداز افرادی دلسوزومتعهداستفاده کنید،ازافرادباایمان وبااخالص که خیلی خیلی گمنامندو می توانند بهترین کارهاراانجام دهنداستفاده کنند،ازافرای باتجربه وباایمان استفاده کنند.مسئولین شمارا به خداوترس ازخداوشاهدگرفتن خدادرکارهایتان وصیت می کنم.بازاریان محترم شهاهم به کمک مسئولین دلسوزتان بشتابید وباکاری اساسی وبنیادی ریشه گران فروشی واحتکاررا که حربه استعمارگران وشیاطین استکه بااین وسیله بلکه به خیال خودشان بتواننداین انقلاب راازپای درآورندمبارزه کنید.مسئله دیگرمسئله جنگ است ای امت اسلام جنگ رافراموش نکنیدوجانهایتان وبامالتان به دشمن هجوم ببرید،دشمنی که به ناموس وحیثیت وشرف شماتجاوزکردبجنگیدوباتقویت هرچه بیشتروبهترجنگ راشمااداره کنیدمسئولین مملکت باتکیه به شما امت اسلامی جنگ هدایت می کندوچه افتخاری بالاترازاینکه مسئولین شما به وجودچنین امتی سلحشورکه ناشی ازوسرچشمه گرفته ازامت پیغمبر(ص)است افتخارمی ورزدواحساس غرورمی کند.پس شمااین جنگ راتنها نگذارید که دیگرچیزی به پیروزی نمانده همانا یومانصرالا من عندالله العزیزالحکیم ودرآخرازکلیه کسانی که ازمن بدی دیده اندمراحلال کنند واگرکسی ازمن چیزی طلب دارد بدون خجالت برودواز پدرم بگیردو مراحلال کنیدواگر من شهیدشدم هرکس که مرامی شناسد4 روز نمازقضاوروزه قضابخواند.دیگرعرضی ندارم ولی بازهم می گویم شما رابه خدامرا حلال کنید اگرازمن به کسی بدی رسیده حلال کند،دیگرعرضی ندارم،خداحافظ همگی امت اسلام بخصوص امت اسلامی ایران باشد.خدایا خدایا تاانقلاب مهدی ترابه جان مهدی حتی کنارمهدی خمینی رانگه دار،ازعمرمابکاه وبرعمراوبیفزا،منتظری نستوه محافظت بفرما.رزمندگان اسلام درجنگ حق وباطل پیروزشان بگردان،صدام ولشکرش رانابودشان بگردان. ازهمگی التماس دعا والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته 16/11/64 کوچک شماحیدراسکندری