187
نام: خسرو نام خانوادگی: مالکی شهرکی نام پدر: عبدالعلی تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1360/10/21 محل شهادت: دزفول/ کرخه نور