219
نام: رمضان نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1347/1/1
تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: عملیات بدر