255
نام: ساسان نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: درویشعلی تاریخ تولد: 1347/10/1
تاریخ شهادت: 1365/12/8 محل شهادت: عملیات کربلای 5
وصیتنامه

زحمات چیزی به شما بدهم.خداونداجربزرگی به شما بدهد،پدرومادرعزیزم همانطور که خداوندمرابه شما عطافرمود هروقت خواست می تواند امانت خودراازشما بگیرد،درشهادت من استوار باشیدوغمگین نباشیدکه جای شهدامتعالی است.وپیام مهمترمن به شما اطاعت ازامام خمینی است،مباداازدستورامام سرپیچی کنیدکه روح مراآرزرده ایدوامیدوارم پس ازمن برادران عزیزم راه مرا ادامه دهند.خدایا مرااز شهدای حقیقی راهت قرار بده،خدایا درراه تومقدارناقابل خون داده ام،امیدوارم وازتو می خواهم که این هدیه ناقابل اهداشده براهت رابپذیری وقبول کنی.خدایا رهبرامت وفقیه عالیقدر رابرای توسعه اسلام وزنده ماندن اسلام تاانقلاب امام زمان حفظ بفرما.والسلام. ساسان علیدوستی شهرکی