188
نام: شیرزاد نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: علی آقا تاریخ تولد: 1341
تاریخ شهادت: 1361/7/2 محل شهادت: در حین انجام وظیفه
زندگینامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.