189
نام: صفدر نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: علی میرزا تاریخ تولد: 1346/9/30
تاریخ شهادت: 1361/3/2 محل شهادت: خرمشهر