175
نام: صفدر نام خانوادگی: صیادی شهرکی نام پدر: جواد تاریخ تولد: 1347/1/1
تاریخ شهادت: 1368/9/11 محل شهادت: پیرانشهر