226
نام: عباس نام خانوادگی: کریمی نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: - محل شهادت: