نام: عبدالحمید
نام خانوادگی: واهب
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 61/4/23
محل شهادت: پاسگاه زید
وصیتنامه

زندگینامه