117
نام: عبدالحمید نام خانوادگی: واهب نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 61/4/23 محل شهادت: پاسگاه زید