209
نام: عبدالله نام خانوادگی: رضایی شهرکی نام پدر: فتح الله تاریخ تولد: 1350/1/2
تاریخ شهادت: 1370/1/24 محل شهادت: سیستان و بلوچستان