182
نام: علی نام خانوادگی: علیرضایی شهرکی نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1342
تاریخ شهادت: 1365/9/12 محل شهادت: منطقه سراوان