188
نام: غلامرضا نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: عبدالله تاریخ تولد: 1347/5/3
تاریخ شهادت: 1364/12/24 محل شهادت: عملبات والفجر8