213
نام: غلامعباس نام خانوادگی: ترابی شهرکی نام پدر: علی ضامن تاریخ تولد: 1346
تاریخ شهادت: 1362/12/9 محل شهادت: عملیات خیبر