187
نام: قدمعلی نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1342/10/1
تاریخ شهادت: 1362/12/8 محل شهادت: عملیات خیبر