225
نام: مراد نام خانوادگی: صیادی شهرکی نام پدر: قربانعلی تاریخ تولد: 1341/11/3
تاریخ شهادت: 1361/4/2 محل شهادت: شلمچه
زندگینامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.