204
نام: مرتضی نام خانوادگی: حامدی شهرکی نام پدر: حفیظ الله تاریخ تولد: 1341/11/25
تاریخ شهادت: 1362/11/24 محل شهادت: عملیات خیبر