نام: مرتضی
نام خانوادگی: زارع
نام پدر:
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 60/11/21
محل شهادت: چزابه
وصیتنامه

زندگینامه