121
نام: مرتضی نام خانوادگی: زارع نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 60/11/21 محل شهادت: چزابه