194
نام: منوچهر نام خانوادگی: شاهرخی شهرکی نام پدر: آقامحمد تاریخ تولد: 1319/4/22
تاریخ شهادت: 1365/10/21 محل شهادت: عملیات کربلای 5