197
نام: مهراب نام خانوادگی: شاهرخی شهرکی نام پدر: سهراب تاریخ تولد: 1341/10/7
تاریخ شهادت: 1360/11/29 محل شهادت: سوسنگرد