عملیات بدر
نام عملیات : بدر
رمز عملیات : یا فاطمه‌الزّهرا (س)
تاریخ شروع عملیات : 1362/12/19
تاریخ پایان عملیات : 1362/12/26
پیشروی کم نیروهای ایرانی در مواضع عراق تا شرق دجله و ناکامی در عبور از آن-ناتوانی آتشباری مناسب نیروهای ایرانی به نیروهای عراق به دلیل کمبود امکانات-عقب‌نشینی از نیمی از مناطق متصرف شده بعد از یک هفته-شروع جنگ شهرها