عملیات بیت‌المقدس۲
نام عملیات : بیت‌المقدس۲
رمز عملیات : یا زهرا (س)
تاریخ شروع عملیات : 1366/10/25
تاریخ پایان عملیات : 1366/11/02
نخستین عملیات ایران در زمستان بود که در جهت امتیازگیری برای پایان جنگ پیروزی نسبی را به همراه داشت-تصرف ارتفاعات قمیش، ویولان و تنگه گوجار دستاوردهای این عملیات بود