عملیات توکل
نام عملیات : توکل
رمز عملیات :
تاریخ شروع عملیات : 1359/10/20
تاریخ پایان عملیات : 1359/10/20
تلاش نیروهای ایرانی در جهت جلوگیری از محاصره آبادان و عبور نکردن نیروهای عراقی از کارون با شکست روبرو شد