عملیات خیبر
نام عملیات : خیبر
رمز عملیات : یا رسول الله
تاریخ شروع عملیات : 1362/12/03
تاریخ پایان عملیات : 1362/12/22
در محور شمالی عملیات (العزیز) نیروهای ایرانی توانستند خود را به رودخانه دجله رسانده و تردد خودروهای راه بصره به بغداد را قطع کنند-تصرف دو جزیره مجنون به مساحت ۱۶۰ کیلومتر مربع-تصرف ۵۰ حلقه چاه نفت-استفاده گسترده عراق از سلاح شیمیایی-شروع جنگ نفت‌کشها