عملیات رمضان
نام عملیات : رمضان
رمز عملیات : یا صاحب الزمان ادرکنی
تاریخ شروع عملیات : 1361/04/22
تاریخ پایان عملیات : 1361/05/07
موفقیت نیروهای ایرانی در محاصره بصره و شکست در نفوذ و تصرف آن شهر