عملیات طریق القدس
نام عملیات : طریق القدس
رمز عملیات : حسین‌بن‌علی
تاریخ شروع عملیات : 1360/09/08
تاریخ پایان عملیات : 1360/09/15
آزادسازی بستان و ۷۰ روستای منطقه و ۵ پاسگاه مرزی-تصرف مناطق الله اکبر و تنگه چزابه