عملیات لبیک یا خمینی
نام عملیات : لبیک یا خمینی
رمز عملیات : فنای‌فی‌الله
تاریخ شروع عملیات : 1367/05/01
تاریخ پایان عملیات :