عملیات نصر
نام عملیات : نصر
رمز عملیات :
تاریخ شروع عملیات : 1359/10/15
تاریخ پایان عملیات : 1359/10/18
نیروهای ایرانی بخشی از شهر خرمشهر را آزاد کردند ولی به دلیل پیشروی ناهماهنگ در محورها و نبود پشتیبانی مناسب، مواضع تثبیتیطز و نیروهای ایرانی عقب رانده شدند