عملیات والفجر مقدماتی
نام عملیات : والفجر مقدماتی
رمز عملیات : یاالله-یاالله-یاالله
تاریخ شروع عملیات : 1361/11/17
تاریخ پایان عملیات : 1361/11/21
لو رفتن طرح عملیات توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق-ناکامی نیروهای ایرانی در تصرف پل غزیله و تصرف شهر العماره