عملیات کربلای 6
نام عملیات : کربلای 6
رمز عملیات : یا زهرا (س)
تاریخ شروع عملیات : 1365/10/24
تاریخ پایان عملیات : 1365/10/24
نیروهای ایرانی در آزادسازی شهر «نفت شهر» ایران و شهر «نفت خانه» عراق شکست خوردند