خاطرات شهدا

فیلم شناس

آمده بود تبریز من داشتم توی لپ تاپم قسمتی از سریال آمریکایی «فرار از زندان» را می‌دیدم آمد نشست و بی مقدمه گفت:« میبینی چطور دارد آمریکا را تبلیغ می‌کند؟» نمی‌دانستم سریال را دیده است من بار سوم بود که داشتم این سریال را از اول می دیدم اما هیچ وقت درباره اش این طور فکر نکرده بودم. همیشه این سریال را به خاطر اینکه زوایای تاریک سیاست داخلی آمریکا را به تصویر کشیده تحسین کرده بودم و این البته از تبلیغی بود که خود شبکه سازنده این سریال درباره سریال کرده بود. از حرفی که محمودرضا درباره سریال زد تعجب کردم به نظر من سریال تم ضد آمریکایی داشت روی یکی دو سکانس سریال بحث کردیم و دیدم که تحلیل دارد.

72
فیلم شناس
72

آمده بود تبریز من داشتم توی لپ تاپم قسمتی از سریال آمریکایی «فرار از زندان» را می‌دیدم آمد نشست و بی مقدمه گفت:« میبینی چطور دارد آمریکا را تبلیغ می‌کند؟» نمی‌دانستم سریال را دیده است من بار سوم بود که داشتم این سریال را از اول می دیدم اما هیچ وقت درباره اش این طور فکر نکرده بودم. همیشه این سریال را به خاطر اینکه زوایای تاریک سیاست داخلی آمریکا را به تصویر کشیده تحسین کرده بودم و این البته از تبلیغی بود که خود شبکه سازنده این سریال درباره سریال کرده بود. از حرفی که محمودرضا درباره سریال زد تعجب کردم به نظر من سریال تم ضد آمریکایی داشت روی یکی دو سکانس سریال بحث کردیم و دیدم که تحلیل دارد.