خاطرات شهدا

نظم فردی

بايد فضاي شهر را هم مانند فضاي جبهه مي‌كرد. اگر نمي شد بايد فضاي جبهه ها را به مردم شهر نشان مي داد. كارهاي فرهنگي زيادي براي رسيدن به اين هدفش كرد. از زدن نمايشگاه گرفته تا تشكيل يك گروه تأتر و نوشتن نمايشنامه هاي جنگي براي اجرا. می گفت: «وظيفه ي ما فقط جنگيدن در جبهه ها نيست، وظيفه ي اصلي ما امر به معروف و نهي از منكره. وقتي مي آييم مرخصي بايد راه بيفتيم در شهر و امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا شهر از فساد و منكرات در امان باشه.«

55
نظم فردی
55

بايد فضاي شهر را هم مانند فضاي جبهه مي‌كرد. اگر نمي شد بايد فضاي جبهه ها را به مردم شهر نشان مي داد. كارهاي فرهنگي زيادي براي رسيدن به اين هدفش كرد. از زدن نمايشگاه گرفته تا تشكيل يك گروه تأتر و نوشتن نمايشنامه هاي جنگي براي اجرا. می گفت: «وظيفه ي ما فقط جنگيدن در جبهه ها نيست، وظيفه ي اصلي ما امر به معروف و نهي از منكره. وقتي مي آييم مرخصي بايد راه بيفتيم در شهر و امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا شهر از فساد و منكرات در امان باشه.«