خاطرات شهدا

سه برادر - راوی پنج دقیقه با بهشتیان

سه برادر با هم هماهنگ بودند .هم داخل خانه و هم بیرون از آن.با هم سرکار می رفتند. بعد تظاهرات و فعالیت های سیاسی، آخر هم جبهه و شهادت.  ابراهیم شهید شد، عبدالله مفقودالاثر، حبیب را هم پس از نه سال تکه ای از استخوان هایش را به همراه پلاک برای خانواده اش آوردند.

353
سه برادر
353

راوی پنج دقیقه با بهشتیان
سه برادر با هم هماهنگ بودند .هم داخل خانه و هم بیرون از آن.با هم سرکار می رفتند. بعد تظاهرات و فعالیت های سیاسی، آخر هم جبهه و شهادت.  ابراهیم شهید شد، عبدالله مفقودالاثر، حبیب را هم پس از نه سال تکه ای از استخوان هایش را به همراه پلاک برای خانواده اش آوردند.