775
نام: آیت الله نام خانوادگی: نیازی شهرکی نام پدر: نعمت الله تاریخ تولد: 1339/10/10
تاریخ شهادت: 1359/10/12 محل شهادت: آبادان