885
نام: ابراهیم نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1341/2/1
تاریخ شهادت: 1362/12/17 محل شهادت: عملیات خیبر